• تنظیمات DVR پیش نمایش

    تنظیمات DVR پیش نمایش 1395/6/11

    تنظیمات DVR پیش نمایش،انتخاب ضبط،خاموش کردن

    در قسمت قبل تنظیمات پسورد و ورود به برنامه رو توضیح دادیم . این...